فرم درخواست استخدام

FARIN ANDISHE MANDEGAR

1

مشخصات فردی

2

سوابق تحصیلی

3

سوابق شغلی

4

آشنایی با زبان های خارجی

5

مهارت های کار با کامپیوتر

6

سایر اطلاعات

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

آشنایی با زبان های خارجی

انگلیسی
سایز زبان ها:

مهارت های کار با کامپیوتر

سایر اطلاعات

ریال
انتخاب فایل…